Halloween is coming up and my children are keen to dress up for trick-or-treat. I’ve read about accidents involving costumes catching fire and I’m worried about buying an outfit that could be highly flammable. I don’t want to spoil their fun but I do want to make sure everyone is safe. How can I check if the costumes would be safe for my children to wear?

It’s not easy being the ‘safety police’ when everyone just wants to have fun – especially when that fun includes extravagant costumes. Children should always be kept away from naked flames, but Halloween costumes come with their own set of risks for which extra safety precautions are needed.

They’re not always subject to the same fire safety checks as normal clothing as they can often be classed as toys. With Halloween being a time where lots of lit candles in pumpkins are on the same doorsteps that trick-or-treaters congregate on. As you rightly point out there have sadly been accidents associated with dressing-up outfits and so checking the garment complies with UK/EU safety standards should be a top priority.

No one wants an unexpected horror story at Halloween so it’s always best to know what you’re looking for when buying any costume to make sure the risks are limited as much as they can be:

 • Always buy your Halloween costumes from reputable shops and online retailers. If you haven’t bought anything from the shop before make sure you check online reviews.
 • Make sure the costume comes with safety instructions, a UKCA or CE marking and the manufacturer’s name. The UKCA marking is the post-Brexit British equivalent of the CE mark which is also still valid.
 • Check for any product recalls online — searching for ‘product safety recalls’ will bring up the Office for Product Safety and Standards list.

And while you might like to let your creative streak run wild and attempt to make your own bespoke costume, it’s worth keeping in mind that homemade fancy dress costumes may also come with risks, especially if you use fabrics or decorations not designed to be worn.

If you’d like more advice, or to report something to Trading Standards, contact Citizens Advice consumer service by phone or online.

Mae Calan Gaeaf yn dod i fyny ac mae fy mhlant yn awyddus i wisgo i fyny ar gyfer Tric neu drît. Rwyf wedi darllen am ddamweiniau yn ymwneud â gwisgoedd yn mynd ar dân ac rwy’n poeni am brynu gwisg a allai fod yn fflamadwy. Dydw i ddim eisiau difetha eu hwyl ond rydw i eisiau gwneud yn siŵr bod pawb yn ddiogel. Sut alla i wirio a fyddai’r gwisgoedd yn ddiogel i’m plant eu gwisgo?

Nid yw’n hawdd bod yn ‘heddlu diogelwch’ pan fydd pawb eisiau cael hwyl – yn enwedig pan fo’r hwyl hwnnw’n cynnwys gwisgoedd gwyllt. Dylid cadw plant i ffwrdd o fflamau noeth bob amser, ond mae gwisgoedd Calan Gaeaf yn dod a risgiau eu hunain y mae angen diogelwch ychwanegol ar eu cyfer.

Nid ydynt bob amser yn destun yr un gwiriadau diogelwch tân â dillad arferol oherwydd yn aml gellir eu dosbarthu fel teganau. Gyda Chalan Gaeaf yn gyfnod lle mae llawer o ganhwyllau wedi’u cynnau mewn pwmpenni ar yr un stepen drws ag y mae tric-neu-dritwyr yn ymgynnull arno. Fel yr ydych yn ei nodi, yn anffodus, mae damweiniau sy’n gysylltiedig â gwisgoedd yn digwydd ac felly dylai sicrhau bod y dilledyn yn cydymffurfio â safonau diogelwch y DU/UE fod yn brif flaenoriaeth.

Nid oes unrhyw un eisiau stori arswyd annisgwyl ar Galan Gaeaf felly mae bob amser yn well gwybod beth rydych chi’n edrych amdano wrth brynu unrhyw wisg i wneud yn siŵr bod y risgiau’n gyfyngedig:

 • Prynwch eich gwisgoedd Calan Gaeaf bob amser o siopau neu manwerthwyr ar-lein ag enw da. Os nad ydych wedi prynu unrhyw beth o’r siop o’r blaen gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio adolygiadau ar-lein.
 • Gwnewch yn siŵr bod y wisg yn cynnwys cyfarwyddiadau diogelwch, marc UKCA neu CE ac enw’r gwneuthurwr. Marc UKCA yw’r hyn sy’n cyfateb i’r marc CE ar ôl Brexit ym Mhrydain, sydd hefyd yn dal yn ddilys.
 • Cadw’ch golwg ar unrhyw gynnyrch sy’n cael ei alw’n ôl ar-lein – bydd chwilio am ‘alwadau diogelwch cynnyrch’ yn dod â rhestr y Swyddfa Diogelwch a Safonau Cynnyrch i fyny.

Ac er efallai yr hoffech chi adael i’ch rhediad creadigol redeg yn wyllt a cheisio gwneud eich gwisg bwrpasol eich hun, mae’n werth cofio y gallai gwisg ffansi cartref hefyd ddod â risgiau, yn enwedig os ydych chi’n defnyddio addurniadau neu ddefnyddiau nad ydyn nhw wedi’u dylunio i’w gwisgo.
Os hoffech gael rhagor o gyngor, neu i adrodd am rywbeth i Safonau Masnach, cysylltwch â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth dros y ffôn neu ar-lein.

This section is in

Why work with us?

 • Generous annual leave package

 • Competitive salaries

 • Continuous training and development

 • Great work/life balance

 • Excellent public transport links

 • Employee assistance programme